Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

www.uitkerkse-polder.be [fauna en flora]

Fauna en flora

Fauna

Door zijn weidse karakter en zijn ligging dicht aan de kust is het polderlandschap van Uitkerke van nationaal en internationaal belang als broed-, rust- en foerageergebied, alsook als overwinteringsgebied van verschillende vogels.
Als belangrijke broedvogels kunnen we vermelden:
 • Grutto
 • kievit
 • tureluur
 •  
 • scholekster
 • kluut
 • wilde eend
 • slobeend
 • zomertaling
 • bergeend
 • rietzanger
 • kleine karekiet
 • blauwborst
Als belangrijke overwinteraars zijn te vermelden waard
tijdens de trekperiode:
 • veel soorten steltlopers
 • lepelaars
 • aalscholvers
 • roofvogels
Het leuke aan dit gebied is dat er altijd massaal veel vogels te zien zijn.

zilte flora

Deze zilte planten komen vooral voor op schorren waar ze bestand zijn tegen het zoute zeewater dat af en toe de schorre overspoelt. Als deze zilte vegetaties binnendijks staan in polders spreekt men van zilte graslanden. Dit soort vegetaties zijn zeldzaam

In de Uitkerkse polder komen er zo 97ha voor. het zout wordt aangevoerd uit de onderliggende zilte turflagen en via de Blankenbergse Vaart.

De variatie in de soortensamenstelling is opvallend. Vele ervan zijn pioniers die afsterven in het najaar. Het jaar daarop komen ze terug tevoorschijn op de droogvallende kleiplaten waar er zich soms een dun zoutlaagje op vormt. Vele ervan zijn zeldzaam. Vande 14 rodelijstsoorten die in de polder voorkomen zijn er 8 zoutminnende waaronder bleek- blauw- en gewoon kweldergras, schorrekruid, zilte zegge, schorrenzoutgras, dunstaart en zilt torkruid

 

 melkkruid