Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

NATIONALE EN INTERNATIONALE BESCHERMING

Voor de Uitkerkse Polder zijn er 2 Europese richtlijnen van belang namelijk de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn:

Vogelrichtlijngebied

kaart hiernaast: het gebied binnen de dikke rode lijn is vogelrichtlijngebied.
Nieuwmunster en Zuienkerke zijn de dik roodwit gestreepte gebiedjes. Nieuwmunster ligt volledig in het afgebakende gebied

In het kader van de vogelrichtlijn werden in 1988 door de Vlaamse regering 23 vogelrichtlijngebieden afgebakend. De Uitkerkse Polder maakt integraal deel uit van het vogelrichtlijngebied nr 9 "poldercomplex" met een oppervlakte van 9765 ha. En stuk in de kuststrook behoort er niet toe. Uit een analyse van de populaties van broedvogels blijkt dat de gebieden niet de verwachte beschermingsgaranties bieden. Belangrijke knelpunten zijn vooral het gebrek aan een globaal handhavingsbeleid en aan specifieke beschermingsmaatregelen.

Habitatrichtlijngebied

kaart hiernaast: de gebieden binnen de dikke blauwe lijnen

In het kader van de habitatrichtlijn werden in 1996 door de Vlaamse regering 40 gebieden of gebiedscomplexen opgenomen. Deze werden afgebakend op basis van 44 habitattypes en 20 soorten, van belang of kwetsbaar op Europees niveau. Deze gebieden zijn zo versnipperd dat een afdoende, duurzame bescherming onmogelijk is. In de Uitkerkse Polder behoren 545 ha, de zeldzame, laaggelegen zilte graslanden tot het habitatrichtlijngebied "polders".

Natuurgebied

kaart hierboven: de groene stukken

Een belangrijk deel van de polder namelijk 380 ha, vooral gelegen langs het Blankenbergs Vaartje is in de gewestplannen ingekleurd als natuurgebied. Later werd er ook de kuststrook aan toegevoegd. In het verleden werd er zoveel met gewestplannen geknoeid dat er altijd onzekerheid bestaat omtrent de uiteindelijke bestemming.

Natuurreservaat

Uiteindelijk bleek de enige afdoende strategie het aankopen van percelen te zijn. Anno 2011 is Natuurpunt eigenaar van 480 ha weidereservaat in de Uitkerkse Polder. Op bovenstaande kaart staan ook de 65 ha ingekleurd die wij in bruikleen hebben van de overheid. Met de landbouwers werd een beheersovereenkomst afgesproken die steunt op een viertal pijlers:

      De landbouwer gebruikt de grond gratis

      Beweiding is maar toegelaten vanaf 15 juni om de broedende populatie weidevogels te beschermen

      Afhankelijk van het perceel wordt 100kg N/ha toegelaten of is er nulbemesting

      Kosten voor distelbestrijding en herstel omheiningen zijn voor de landbouwer

Onderstaande kaart is situatie anno 2020 (rood is eigendom van NP, Geel van ANB en wit van VLM)

 

Erfgoedlandschap

Sedert 2008 is de polder ook erfgoedlandschap. Dit betekent een beschermingsstatuut dat vergelijkbaar is met geklasseerde landschappen